Juridische kennisgevingAlgemene voorwaarden

U bent nu verbonden met de openbare website van Fleetback™. Op de informatie en inhoud van deze website zijn de volgende Algemene voorwaarden van toepassing. Door uzelf toegang te verschaffen tot deze website en deze verder te gebruiken verklaart u deze Algemene voorwaarden te aanvaarden:

Deze website heeft tot doel informatie te verschaffen over Fleetback™, de organisatie ervan en de producten en diensten die door zijn afdelingen worden aangeboden. Deze informatie vormt echter louter een presentatie van de producten en diensten van Fleetback™ en is contractueel niet bindend.

Hoewel Fleetback™ redelijke inspanningen levert om accurate en actuele informatie op deze website te plaatsen, kan deze website onnauwkeurigheden, achterhaalde informatie of spelfouten bevatten. Daarom geeft Fleetback™ geen garanties of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie op deze website.

Verder aanvaardt Fleetback™ geen aansprakelijkheid, verplichtingen of verantwoordelijkheid voor fouten of ontbrekende informatie in de inhoud van deze website. De namen, afbeeldingen, logo's en foto's die diensten van Fleetback™ aanduiden zijn eigen merken van Fleetback™. Waar op deze website wordt verwezen naar door derden verstrekte informatie, inhoud, goederen, producten, processen of diensten op basis van een handelsnaam, merknaam, fabrikant of iets anders, betekent of suggereert dit niet noodzakelijkerwijs dat deze door Fleetback™ worden ondersteund, goedgekeurd of aanbevolen of met Fleetback™ verbonden zijn.

Voorts kan deze website links bevatten naar andere websites waar Fleetback™ geen controle over heeft en die niet door Fleetback™ worden onderhouden. Fleetback™ heeft niet alle websites die via links met deze website zijn verbonden, beoordeeld en Fleetback™ is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of voor andere externe pagina's of andere websites die daarmee verbonden zijn.

Fleetback™ verstrekt u deze links louter voor uw gemak. De aanwezigheid van links naar dergelijke websites betekent niet dat Fleetback™ deze websites goedkeurt. Het gebruiken en raadplegen van deze website is voor eigen risico. Fleetback™ noch andere partijen die betrokken zijn bij het ontwerpen, realiseren of activeren van deze website zijn aansprakelijk voor directe, incidentele, gevolg-, indirecte of punitieve schade die ontstaat door uw toegang tot of gebruik van deze website. Onverminderd het voorgaande wordt alles op deze website aan u aangeboden in de huidige staat en zoals beschikbaar, zonder enige vorm van expliciete of impliciete garantie, zoals onder andere, maar niet uitsluitend, impliciete garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten van derden.

Fleetback™ kan op elk moment met een redelijke aankondiging vooraf in deze website en deze Algemene voorwaarden wijzigingen, verbeteringen, correcties en/of veranderingen doorvoeren.

Fleetback™ is een geregistreerd handelsmerk. Reproductie of ongeoorloofd gebruik is verboden.

Indien een deel van deze Algemene voorwaarden niet-uitvoerbaar wordt geacht, wordt het niet-uitvoerbare deel in overeenstemming met de geldende wetgeving zodanig gewijzigd dat het zo nauw mogelijk overeenstemt met de oorspronkelijke bedoeling van de partijen, en blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Het verzuim van Fleetback™ om aan te dringen op strikte naleving van een bepaling van deze Overeenkomst of strikte naleving ervan af te dwingen, mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van een bepaling of recht. Het gedrag van een hier genoemde partij of handelspraktijken leiden in geen geval tot wijziging van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden.

INDIEN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN NIET VOLLEDIG WORDEN AANVAARD, MOET HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE ONMIDDELLIJK WORDEN BEËINDIGD.

emoji